Login中文

Contact Us

Home > Visitors > Contact Us

Visitor Contact:


  • Ms. Qian Yu
    Tel: +86 10 58221177-614
    mail: qianyu@ctma.net


  • Mr. Ouyang Chunhui
    Tel: +86 10 85229831
    Email: ouyangchunhui@ccpittex.com